Cũng có thể giảm chi phí vì không cần thiết bị chuyển phôi giữa các quy trình hoặc thiết bị tiện.